Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019
cms-publish-date 26/10/2018 | 08:35  | cms-view-count: 3975

Thông báo nghỉ lễ, tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội