Thông báo

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, KNTC THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG

Ngày đăng: 19/06/2017

KẾT QUẢ CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN, KNTC THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG 

BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG

THANH TRA BAN

 

 

Số:  24  /BC-TTr

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              

            

               Đăk Nông, ngày  12  tháng 6  năm 2017

                                                                                          

 

BÁO CÁO

KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN, GIẢI QUYẾT KNTC THÁNG 6 NĂM 2017 CỦA BAN DÂN TỘC TỈNH ĐẮK NÔNG

(Số liệu báo cáo tính từ ngày 16/5/2017 đến ngày 15/6/2017)

 

 

STT

Ngày tiếp

Họ, tên người tiếp

 

Chức vụ

Họ, tên, địa chỉ người KN,TC, PA,KN

Nội dung

vụ việc KN,TC,KN,PA

Việc giải quyết của cơ quan thẩm quyền (nếu có)

Hướng xử lý

Số người/ vụ

Ghi chú

 

 

0

0

0

0

0

0

0

0

 

- Thời gian từ ngày 16/5 - 15/6/2017, tại Ban Dân tộc không phát sinh lượt công dân nào đến KN, TC, KN, PA.

 

Nơi nhận:                                                                                                          CHÁNH THANH TRA BAN

- Trang thông tin điện tử  BDT;

- Thanh tra tỉnh;

- TB, các PTB DT:                                                                                                                                                              Đã ký

- Lưu: VT, VP, TTr Ban

                                            Phan Ngọc Quân

File có dẫu: Xem và load tại đây

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611462
  • Hôm nay21
  • Tuần này215
  • Tháng này6965
  • Tổng cộng611462
  Người dùng trực tuyến 2