CÁC CHÍNH SÁCH DÂN TỘC

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đak Nông.

Ngày đăng: 03/04/2017

Đak Nông là tỉnh miền núi, chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống, chiếm 31,76% dân số toàn tỉnh, địa bàn nhiều xã còn nhiều khó khăn về sản xuất và đời sống vật chất, cơ sở hạ tầng thấp kém và các lĩnh vực về phát triển Văn hóa, Y tế, Giáo dục, tiếp cận thông tin thị trường và ứng dụng các tiến bộ KHKT còn nhiều hạn chế, khoảng cách chênh lệch về thu nhập và mức sống thấp còn rất cao so với mặt bằng chung của cả nước. Theo kết quả rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2016,  có 28739 hộ nghèo chiếm 19,2% hộ toàn tỉnh. Trong đó hộ nghèo DTTS có 17232 hộ chiếm 40,44% số hộ DTTS; 59,96% hộ nghèo toàn tỉnh. Cận nghèo  có 10 824 hộ chiếm 7,23% so với số hộ toàn tỉnh. Trong đó hộ cận nghèo DTTS có 4 484 hộ chiếm 10,51% số hộ DTTS, 41,43% hộ cận nghèo toàn tỉnh.

Để tạo điều kiện cho vùng đặc biệt khó khăn và đồng bào các DTTS có cơ hội vươn lên, thu hẹp dần khoảng cách giữa các vùng miền, trong thời gian qua Đảng , Nhà nước ta đã đề ra nhiều chính sách đặc thù ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện, Đường, Trường, Trạm, Thủy lợi, Nước sinh hoạt, hỗ trợ trực tiếp cho người dân nhanh tiếp cận với KHKT tiên tiến, ưu đãi cho vay vốn phát triển sản xuất chuyển dịch cơ cấu kinh tế…các chính sách đặc thù về Y tế, Giáo dục, bảo tồn phát huy các giá trị Văn hóa truyền thống dân tộc và an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo bền vững cho vùng đồng bào các Dân tộc thiểu số.

Trong tổ chức thực hiện các chính sách pháp luật nói chung và chính sách  dân tộc, để phát huy tốt hiệu quả, đưa chính sách pháp luật đi vào cuộc sống của đồng bào thì công tác tuyên truyền vận động, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành chính sách, pháp luật cho người dân vùng khó khăn hiểu về quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của đồng bào là một nhiệm vụ quan trọng của công tác Dân tộc, đặc biệt là giai đoạn hiện nay trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng xã hội dân công bằng, dân chủ, văn minh.

Trong những năm qua công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nói chung và các chính sách Dân tộc luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp của các ban ngành trong hệ thống chính trị đã triển khai tích cực.  Trong thành quả đạt được, công tác tuyên truyền cho đồng bào các dân tộc của tỉnh Đak Nông luôn được tăng cường bằng nhiều hoạt động tập trung hướng về cơ sở, đưa thông tin đến với đồng bào thông qua nhiều hình thức như chương trình phát thanh tiếng dân tộc, chương trình Dân tộc và Phát triển trên sóng phát thanh và truyền hình, các ấn phẩm, báo ảnh, tạp chí chuyên đề phản ánh về lĩnh vực công tác dân tộc miền núi, đưa các hoạt động trợ giúp pháp lý trực tiếp đến cơ sở phục vụ cho nhân dân, xây dựng các câu lạc bộ TT pháp luật, tổ chức tốt các hội nghị TT pháp luật dành cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số theo tiểu đề án 2, quyết định 554/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Tuy nhiên công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trong vùng khó khăn Dân tộc thiểu số cũng bộc lộ nhiều hạn chế bất cập, do trình độ dân trí thấp, tình trạng người dân không biết chữ, không thạo tiếng phổ thông ở một số địa bàn, mặt khác đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền trong vùng dân tộc còn thiếu và yếu cả về kiến thức, kỹ năng truyền đạt, chưa am hiểu phong tục tập quán đồng bào và do bất đồng ngôn ngữ…các hình thức tổ chức tuyên truyền nhiều khi còn cứng nhắc, tài liệu cung cấp thông tin tuyên truyền nhiều nội dung chưa phù hợp với thực tế từng vùng, không thu hút được sự quan tâm của đồng bào, kinh phí cho công tác tuyên truyền còn hạn hẹp, điều kiện cơ sở vật chất như tủ sách pháp luật, nhà văn hóa, hệ thống thông tin truyền thanh công cộng để người dân tiếp cận với các thông tin ở vùng khó khăn DTTS còn thiếu thốn và kém hiệu quả.

Từ những bất cập nêu trên, để nâng cao chất lượng tuyên truyền phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức của đồng bào vùng Dân tộc thiểu số, ngày 22/3/2017 UBND tỉnh đã có văn bản số 1380/UBND-KGVX phê duyệt kế hoạch số 97/KH-BDT ngày 7/3/2017của Ban Dân tộc về Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Đăk Nông năm 2017 với mục đích tuyên truyền, phổ biến kịp thời, đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho CBCC làm công tác dân tộc, già làng, trưởng thôn, bon, người có uy tín và đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước, góp phần xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước…nhất là các quy định, quy phạm pháp luật mới được ban hành có liên quan. Nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật, giảm thiểu và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị, an toàn trật tự xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những nội dung cần tập trung là tiếp tục quán triệt Nghị định 05/2011/NĐ-CP về công tác dân tộc, Quyết định 1722QĐ-TTg ngày 2/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020; Quyết định 2561/QĐ-TTg ngày 31/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số; Quyết định số 498/QĐ-TTg ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ….

Tập trung phổ biến tuyên truyền các chính sách phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Chương trình 135/CP, chính sách dân tộc, an ninh nông thôn; Chính sách tôn giáo, về dân chủ, nhân quyền; Chính sách về đất đai, Chính sách về bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái; Chính sách về bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; Chính sách ổn định dân cư; Chính sách xuất khẩu lao động;  Chính sách người có công; Chính sách người có uy tín, Chính sách bảo hiểm y tế, giáo dục , kế hoạch hóa gia đình……

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới; Hôn nhân cận huyết thống; về bạo hành gia đình, phòng chống buôn bán người, bảo vệ trẻ em, các quy định về quy chế dân chủ cơ sở.

Phổ biến hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số về chấp hành pháp luật, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật định; gắn với việc vận động đồng bào xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Để thực hiện tốt các nội dung trên cần tập trung một số giải pháp chủ yếu, đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức pháp luật cho đồng bào Dân tộc thiểu số là nhiệm vụ công tác trọng tâm của cả hệ thống chính trị. Tăng cường xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên truyền đảm bảo về phẩm chất, năng lực chuyên môn, kỹ năng truyền đạt, am hiểu tâm lý tập quán của đồng bào, trong đó đặc biệt chú trọng đội ngũ tuyên truyền là người địa phương thông thạo tiếng trong từng vùng dân tộc. Đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức tuyên tuyền phổ biến pháp luật, trong đó lựa chọn hình thức biên soạn tài liệu, cung cấp thông tin tập trung vào trọng tâm, ngắn gọn, người dân dễ hiểu, dễ nhớ khi tiếp cận với các nội dung chính sách, pháp luật, tăng cường nâng cao chất lượng công tác trợ giúp pháp lý, các câu lạc bộ TT pháp luật, các hoạt động đối thoại với nhân dân, sân khấu hóa công tác tuyên truyền qua các tiểu phẩm, hội thi tìm hiểu pháp luật, phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các kênh thông tin đại chúng và cổng thông tin điện tử. Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật cho đồng bào Dân tộc thiểu số là nhiệm vụ trọng tâm, cần thiết và còn nhiều khó khăn do đặc thù của vùng dân tộc, vì vậy cần có sự quan tâm đầu tư hỗ trợ về kinh phí để bảo đảm cho công tác này hoạt động thường xuyên có hiệu quả.

 

                                                                                               T.Long

CÙNG CHUYÊN MỤC

lct

Hoạt động

 • Xem tiếp

  Video Clips

  LIÊN KẾT WEBSITE

  THỐNG KÊ TRUY CẬP

  611504
  • Hôm nay63
  • Tuần này257
  • Tháng này7007
  • Tổng cộng611504
  Người dùng trực tuyến 0