Mối quan hệ trong công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị với Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông để... (08/08/2019)

  Phát huy truyền thống yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực tự cường của từng dân tộc trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Xây dựng tinh thần trách nhiệm, cởi mở, tin...
View all