BÁO CÁO KẾT QUẢ TIẾP CÔNG DÂN THÁNG 5 NĂM 2019 CỦA BAN DÂN Tộc TỈNH ĐẮK NÔNG

cms-publish-date 14/05/2019 | 20:33 PM  | cms-view-count: 690
K ết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2019

Kết quả tiếp công dân tháng 04 năm 2019

cms-publish-date 14/04/2019 | 10:38 AM  | cms-view-count: 1202

Kết quả tiếp công dân tháng 03 năm 2019

cms-publish-date 15/03/2019 | 09:24 AM  | cms-view-count: 4963

Kết quả tiếp công dân tháng 02 năm 2019

cms-publish-date 14/02/2019 | 10:15 AM  | cms-view-count: 4890

Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2019

cms-publish-date 14/01/2019 | 04:02 PM  | cms-view-count: 7055

Kết quả tiếp công dân tháng 12 năm 2018

cms-publish-date 20/12/2018 | 02:56 PM  | cms-view-count: 6261

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2018

cms-publish-date 13/11/2018 | 10:31 AM  | cms-view-count: 4018

Kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2018

cms-publish-date 16/10/2018 | 02:37 PM  | cms-view-count: 3208

Kết quả tiếp công dân tháng 8 năm 2018

cms-publish-date 16/08/2018 | 02:30 PM  | cms-view-count: 3553

Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2018

cms-publish-date 16/07/2018 | 02:29 PM  | cms-view-count: 2901

Kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2018

cms-publish-date 16/06/2018 | 02:28 PM  | cms-view-count: 2282

Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2018

cms-publish-date 16/05/2018 | 02:28 PM  | cms-view-count: 2490

Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2018

cms-publish-date 16/04/2018 | 02:25 PM  | cms-view-count: 2783

Kết quả tiếp công dân tháng 2 năm 2018

cms-publish-date 16/02/2018 | 02:16 PM  | cms-view-count: 1667

Kết quả tiếp công dân tháng 3 năm 2018

cms-publish-date 16/03/2018 | 02:12 PM  | cms-view-count: 2008

Kết quả tiếp công dân tháng 1 năm 2018

cms-publish-date 16/01/2018 | 01:53 PM  | cms-view-count: 1836