HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN
 
- Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn
- Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn
- Phòng Thanh tra: ttra.bdt@daknong.gov.vn
 
THÔNG TIN LIÊN LẠC LÃNH ĐẠO BAN DÂN TỘC TỈNH ĐĂK NÔNG
 

         I        LÃNH ĐẠO BAN

1        Phan Đình Hiến - Trưởng Ban - 0914788888

2        Trần Thanh Long - Phó trưởng Ban - 0913434288

3        H' DJRân Knul - Phó trưởng Ban - 0988201780

4        K' Khét Atô - Phó trưởng Ban - 0906443017

         II       VĂN PHÒNG

5       Trần Viết Điệp - Chánh Văn phòng - 088663466

6       Phùng Kim Quy - Phó Chánh Văn phòng - 0935584445

7       Nguyễn Thị Hường - Phó Chánh Văn phòng - 0934893279

         III       PHÒNG THANH TRA

8      Y Ái Buôn Yã - Quyền Chánh thanh tra - 0886245969

9      Phan Ngọc Quân - Phó Chánh thanh tra - 0987828069

         IV      PHÒNG NGHIỆP VỤ

10     Phạm Ngọc Linh - Trưởng phòng - 0911336869

11     Nguyễn Văn Khuê - Phó phòng - 0886556558