Kết quả tiếp công dân và trả lời đơn thư

Kết qua tiếp công dân tháng 7 năm 2019

cms-publish-date 12/07/2019 | 10:18 AM  | cms-view-count: 8
 

Về việc chuyển trả lại đơn Khiếu nại của công dân

cms-publish-date 02/07/2019 | 08:04 AM  | cms-view-count: 171
Về việc chuyển trả lại đơn Khiếu nại của công dân

Kết qua tiếp công dân tháng 5 năm 2019 (14/4/2019-14/5/2019)

cms-publish-date 14/05/2019 | 08:43 PM  | cms-view-count: 139
Kết qua tiếp công dân tháng 5 năm 2019 (14/4/2019-14/5/2019)  

Kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2019 (14/5/2019-14/6/2019)

cms-publish-date 20/06/2019 | 08:29 PM  | cms-view-count: 138
 

Kết quả tiếp công dân tháng 04 năm 2019

cms-publish-date 14/04/2019 | 10:38 AM  | cms-view-count: 1533

Kết quả tiếp công dân tháng 03 năm 2019

cms-publish-date 15/03/2019 | 09:24 AM  | cms-view-count: 5269

Kết quả tiếp công dân tháng 02 năm 2019

cms-publish-date 14/02/2019 | 10:15 AM  | cms-view-count: 5193

Kết quả tiếp công dân tháng 01 năm 2019

cms-publish-date 14/01/2019 | 04:02 PM  | cms-view-count: 7994

Kết quả tiếp công dân tháng 12 năm 2018

cms-publish-date 20/12/2018 | 02:56 PM  | cms-view-count: 7116

Kết quả tiếp công dân tháng 11 năm 2018

cms-publish-date 13/11/2018 | 10:31 AM  | cms-view-count: 4196

Kết quả tiếp công dân tháng 10 năm 2018

cms-publish-date 16/10/2018 | 02:37 PM  | cms-view-count: 3230

Kết quả tiếp công dân tháng 8 năm 2018

cms-publish-date 16/08/2018 | 02:30 PM  | cms-view-count: 3586

Kết quả tiếp công dân tháng 7 năm 2018

cms-publish-date 16/07/2018 | 02:29 PM  | cms-view-count: 2933

Kết quả tiếp công dân tháng 6 năm 2018

cms-publish-date 16/06/2018 | 02:28 PM  | cms-view-count: 2300

Kết quả tiếp công dân tháng 5 năm 2018

cms-publish-date 16/05/2018 | 02:28 PM  | cms-view-count: 2508

Kết quả tiếp công dân tháng 4 năm 2018

cms-publish-date 16/04/2018 | 02:25 PM  | cms-view-count: 2790

Kết quả tiếp công dân tháng 2 năm 2018

cms-publish-date 16/02/2018 | 02:16 PM  | cms-view-count: 1677

Kết quả tiếp công dân tháng 3 năm 2018

cms-publish-date 16/03/2018 | 02:12 PM  | cms-view-count: 2024

Kết quả tiếp công dân tháng 1 năm 2018

cms-publish-date 16/01/2018 | 01:53 PM  | cms-view-count: 1846