Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Implementing agencies Categories
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban dân tộc Dân tộc
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban dân tộc Dân tộc

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực