Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Loại thủ tục Dân tộc
Cơ quan thực hiện Ban dân tộc
Trình tự thực hiện

Bước 1: UBND cấp xã tổng hợp, kiểm tra và lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín khi có các trường hợp quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 6 của Quyết định sô 12/2018/QĐ-TTg gửi UBND cấp huyện tròng vòng 5 ngày.

Bước 2: UBND cấp huyện tổng hợp, kiểm tra, lập hồ sơ đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín của địa phương gửi Ban Dân tộc tỉnh trong vòng 5 ngày.

Bước 3: Ban Dân tộc tỉnh hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh ban hành quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trong vòng 3 ngày.

Bước 4: UBND tỉnh ban hành Quyết định đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trong vòng 2 ngày.

Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh kèm theo danh sách đề nghị đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín;

+ Biểu tổng hợp hồ sơ của các huyện đề nghị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Các giấy tờ/tài liệu liên quan khác (nếu có).

b) Số lượng hồ sơ: 01  bộ.
Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Đồng bào các dân tộc
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Yêu cầu:
- Là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số;
- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, tổ dân phố và tương đương, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc;
- Là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo;
Điều kiện:
- Thôn có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số (thôn đủ điều kiện) được bình chọn, xét công nhận 01 (một) người có uy tín;
- Trường hợp thôn không đủ điều kiện nhưng cần bình chọn một người có uy tín hoặc thôn đủ điều kiện cần bình chọn hơn một người có uy tín do có nhiều dân tộc cùng sinh sống, ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xung yếu, phức tạp về an ninh, trật tự: căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành liên quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng và việc bình chọn, xét công nhận người có uy tín đối với các thôn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn, xét công nhận toàn tỉnh không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
Cơ sở pháp lý

Quyết định số 12/2018/QĐ-TT ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực