Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số
Loại thủ tục Dân tộc
Cơ quan thực hiện Ban dân tộc
Trình tự thực hiện

Bước 1: Ban Dân tộc tỉnh ban hành hướng dẫn UBND huyện bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Bước 2: UBND cấp huyện chỉ đạo, triển khai về cấp xã. Sau đó tổng hợp, kiểm tra kết quả bình chọn người có uy tín và lập hồ sơ gửi Ban Dân tộc tỉnh trong vòng 10 ngày.

Bước 3: Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong vòng 3 ngày.

Bước 4: UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trên địa bàn tỉnh trong vòng 2 ngày và trước ngày 15/12 của năm bình chọn.

Cách thức thực hiện

- Qua bưu điện hoặc trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Hành chính công.

Thành phần số lượng hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận, phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;

+ Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín;

+ Biểu tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị phê duyệt (theo Biểu mẫu số 04 Quyết định số 12/2018/QĐ-TT);

+ Bản tổng hợp danh sách người có uy tín đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết 15 ngày
Đối tượng thực hiện Đồng bào các dân tộc
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính Quyết định
Lệ phí 0
Phí 0
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu download
Yêu cầu, điều kiện thực hiện Yêu cầu:
- Là công dân Việt Nam, cư trú hợp pháp, ổn định ở vùng dân tộc thiểu số;
- Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương nơi cư trú; có nhiều công lao, đóng góp xây dựng và bảo vệ thôn, bản, buôn, làng, phum, sóc, ấp, tổ dân phố và tương đương, giữ gìn khối đại đoàn kết dân tộc;
- Là người tiêu biểu, có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc, thôn và cộng đồng dân cư nơi cư trú; có mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với đồng bào dân tộc, hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo;
Điều kiện:
- Thôn có từ 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu trở lên là người dân tộc thiểu số (thôn đủ điều kiện) được bình chọn, xét công nhận 01 (một) người có uy tín;
- Trường hợp thôn không đủ điều kiện nhưng cần bình chọn một người có uy tín hoặc thôn đủ điều kiện cần bình chọn hơn một người có uy tín do có nhiều dân tộc cùng sinh sống, ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xung yếu, phức tạp về an ninh, trật tự: căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Cơ quan công tác dân tộc cấp tỉnh chủ trì, phối hợp với cơ quan Công an, Ủy ban mặt trận Tổ quốc tỉnh và các ban, ngành liên quan tham mưu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định số lượng và việc bình chọn, xét công nhận người có uy tín đối với các thôn quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 của Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10 tháng 01 năm 2014, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn, xét công nhận toàn tỉnh không vượt quá tổng số thôn vùng dân tộc thiểu số của tỉnh.
Cơ sở pháp lý

Quyết định số 12/2018/QĐ-TT ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực