Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban dân tộc Dân tộc
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban dân tộc Dân tộc

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Cơ quan thực hiện
Danh mục lĩnh vực