Kinh tế chính trị

Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 tổ chức họp thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức
Publish date 22/07/2019 | 22:13  | View count: 992314

 

Ngày 22/7/2019, tại trụ sở Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Nông lần thứ III, năm 2019 (Đại hội) tổ chức họp thành viên Ban tổ chức và các Tiểu ban giúp việc Ban tổ chức. Tham dự cuộc họp có đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội chủ trì và sự tham gia của các đồng chí thành viên Ban Tổ chức Đại hội, thành viên thuộc các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội.

Đ/c Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc,Trưởng Ban Tổ chức Đại hội phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên tham dự đã thảo luận, bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ và phân bổ dự toán kinh phí Đại hội.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phan Đình Hiến, Trưởng Ban Dân tộc, Trưởng Ban tổ chức Đại hội ghi nhận các ý kiến thảo luận, đồng thời chỉ đạo một số hoạt động sau: Trên cơ sở các ý kiến thảo luận góp ý vào Dự thảo phân bổ kinh phí Đại hội cho các đơn vị liên quan và các Tiểu Ban giúp việc Ban Tổ chức Đại hội,  Ban Dân tộc tiếp thu chỉnh sửa, điều chỉnh một số nhiệm vụ và kinh phí dự kiến phân bổ chưa hợp lý, theo ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp. Kịp thời ban hành Kế hoạch kinh phí tổ chức Đại hội để các Tiểu ban và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc khẩn trương xây dựng nội dung công việc; thông báo nội dung công việc, phân giao kinh phí cho các đơn vị chủ trì, các đơn vị phối hợp thực hiện.

Các cơ quan, đơn vị liên quan và các cơ quan, đơn vị được giao kinh phí có trách nhiệm phối hợp với các Trưởng tiểu ban tổ chức họp và giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Tiểu ban, đơn vị mình phụ trách; xây dự toán kinh phí chi tiết các nội dung thực hiện gửi về Ban Dân tộc tỉnh để tổng hợp xin ý kiến của Sở Tài chính và UBND tỉnh, sau đó ban hành kế hoạch để làm căn cứ triển khai thực hiện và thanh quyết toán theo quy định.

 Trong quá trình triển khai thực hiện các Thành viên Ban Tổ chức, các đồng chí Trưởng Tiểu ban và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các thành viên thuộc Tiểu ban, đơn vị mình phụ trách và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả và theo đúng thời gian quy định. Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng và sử dụng kinh phí được giao trên tinh thần tiết kiệm, trang trọng, hiệu quả, đúng quy định hiện hành.

Một số nhiệm vụ liên quan đến thẩm quyền của Ban Chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức Đại hội tiếp thu các ý kiến góp ý của các đại biểu tham dự cuộc họp, để báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội xem xét quyết định.

Hoàng Thị Thảo