Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Organization
Select Field
Keyword
Ordinal number Procedure Implementing agencies Categories
1 Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban dân tộc Dân tộc
2 Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Ban dân tộc Dân tộc

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Implementing agencies
Danh mục lĩnh vực