Asset Publisher

Hội nghị triển khai Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS&MN năm 2022 của Ủy ban Dân tộc
Publish date 09/02/2022 | 14:54  | View count: 12634

Ngày 09/2, tại Hà Nội, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 của Ủy ban Dân tộc (Chương trình MTQG). Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm: Nông Quốc Tuấn, Hoàng Thị Hạnh, Y Thông cùng lãnh đạo một số vụ, đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (UBDT).

Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Hầu A Lềnh chủ trì hội nghị

Dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình MTQG do Văn phòng điều phối Chương trình MTQG trình bày tại Hội nghị cho biết, Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình MTQG năm 2022 ưu tiên các hoạt động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hằng năm, kế hoạch cho cả giai đoạn và tổ chức thực hiện các hoạt động cụ thể để tập trung giải quyết các vấn đề cấp thiết, bức xúc của người dân ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các dự án, tiểu dự án có khả năng giải ngân nhanh chóng, hiệu quả nhằm góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu tổng quát và các mục tiêu cụ thể của Chương trình.

Trọng tâm trong Kế hoạch 2022 gồm 5 nhóm nhiệm vụ lớn, đó là: Hoàn thành việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ công tác và cơ quan giúp việc các cấp; hoàn thành cơ chế, chính sách và các văn bản hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện Chương trình; tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông phục vụ triển khai thực hiện Chương trình; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; ban hành kế hoạch liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo điểm.

Trên cơ sở các nội dung Kế hoạch, các thành viên tham dự Hội nghị đã phát biểu, đề xuất ý kiến xoay quanh việc cụ thể hóa các công việc, tăng cường phối hợp để triển khai hiệu quả hơn các nhiệm vụ thuộc Chương trình MTQG năm 2022, các nội dung trao đổi liên quan đến: Tăng cường phối hợp triển khai xây dựng các văn bản tham mưu, các giải pháp tháo gỡ một số vướng mắc; nắm tình hình việc thành lập các dự án triển khai, phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG tại các địa phương; các giải pháp về hạ tầng công nghệ thông tin trong quản lý chương trình MTQG, triển khai chương trình chuyển đổi số; phối hợp chặt chẽ trong tổ chức hoạt động truyền thông, thống nhất một đầu mối tại UBDT; về sử dụng, bố trí biên chế nhân sự thuộc Văn phòng điều phối Chương trình MTQG...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh nhấn mạnh: Việc triển khai Chương trình MTQG là nhiệm vụ trọng tâm đặc biệt lớn nhất trong năm 2022 của UBDT, các Vụ, đơn vị phải tập trung nguồn lực, tăng cường phối hợp, năng động, sáng tạo trong triển khai; đồng thời với việc triển khai hoàn thiện tất cả mọi việc để hết năm 2022 không còn bất kỳ vướng mắc nào.

Ông Hà Việt Quân, Chánh Văn phòng Chương trình MTQG báo cáo tại Hội nghị

Để triển khai các nhiệm vụ đạt kết quả cao, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu các vụ, đơn vị rà soát lại toàn bộ các điều kiện để triển khai nội dung có liên quan; giao Văn phòng điều phối Chương trình MTQG rà soát lại toàn bộ các văn bản, giao cho các vụ, đơn vị, tránh bỏ sót nhiệm vụ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh lưu ý UBDT cần phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tham mưu cho Ban Chỉ đạo Chương trình các nhiệm vụ, kế hoạch trong năm 2022; báo cáo với Chính phủ về tiến độ triển khai Chương trình MTQG, trong đó nêu rõ các khó khăn, giải pháp, kiến nghị. Việc kiện toàn Tổ công tác Chương trình MTQG, Bộ trưởng, Chủ nhiệm yêu cầu tham khảo việc thành lập Tổ công tác của các Chương trình MTQG khác để thống nhất về thành phần tham gia; rà soát lại quy chế làm việc của Tổ công tác, đi liền với đó là chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Hầu A Lềnh đề nghị: Đối với các nội dung liên quan đến 7 trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dân tộc cần bố trí làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo để cùng thống nhất trong tổ chức thực hiện; đề nghị Vụ Tổ chức và Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG phối hợp, triển khai sớm công tác tổ chức, bộ máy của Văn phòng Điều phối; về công tác tuyên truyền, thống nhất chỉ có một đề án truyền thông của UBDT, trong đó có nội dung tuyên truyền về Chương trình MTQG, qua đó xây dựng Kế hoạch tuyên truyền tổng thể về Chương trình MTQG và có sự phân công cụ thể đến các đơn vị liên quan; các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau, rà soát lại nhiệm vụ chuyển đổi số trong Chương trình MTQG để có sự đánh giá, điều chỉnh phù hợp.

Trích nguồn Báo Dân tộc