Asset Publisher

tiếp công dân tháng 1 năm 2024
Publish date 18/01/2024 | 09:09  | View count: 342

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết