Hoạt động ban

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Publish date 09/01/2020 | 17:10  | View count: 46857

Trên cơ sở Quyết định số 1999/QĐ-UBND, ngày 12/12/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, nhằm tiếp tục đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện CCHC, xem CCHC là nhiệm vụ trọng tâm; triển khai có hiệu quả Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2011 – 2020; tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn, cán bộ, công chức trong việc triển khai các nhiệm vụ Cải cách hành chính; Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ, ngày 08/01/2020, Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông đã ban hành Kế hoạch số 16/KH-BDT về Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2020.

Theo đó, để thực hiện có hiệu quả các nội dung, mục đích của kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, Ban Dân tộc đề ra các yêu cầu sau:

- Các phòng thuộc Ban Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện văn bản của UBND tỉnh chỉ đạo được kịp thời, tuân thủ nghiêm về quy trình xây dựng văn bản.

- Có cơ chế kiểm soát giải quyết, trả kết quả TTHC của người dân, tổ chức; Nêm yết, công khai kịp thời, đầy đủ, đúng quy định; 100% hồ sơ TTHC hành chính giải quyết bị trễ hạn phải thực hiện thư xin lỗi; 100% phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính được xử lý kịp thời và đúng quy định.

- Tăng cường nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng, đạt chuẩn về trình độ lý luận chính tri, chuyên môn, nghiệp vụ.

- Nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước.

- 100% các văn bản hành chính chính thức trao đổi giữa các cơ quan các cấp được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử kết hợp với chữ ký số; 100% cơ quan hành chính nhà 3 nước triển khai thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

- Kiểm tra công tác CCHC, kiểm tra công vụ tại cơ quan, đơn vị tối thiểu đạt 30% trong năm 2020 đối với các phòng, ban chuyên môn trong công tác thực hiện công tác CCHC.

- Nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo CCHC định kỳ; báo cáo chuyên đề, đột xuất về CCHC khi có yêu cầu, bảo đảm về nội dung và đúng thời gian quy định.

Bên cạnh đó, Ban Dân tộc cũng phân công thực hiện nhiệm vụ thực hiện cải cách hành chính năm 2020 cụ thể, rõ ràng trách nhiệm thực hiện. Văn phòng Ban Dân tộc là đơn vị thường trực, chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu Lãnh đạo Ban thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, theo dõi, đôn đốc các đơn vị thuộc Ban triển khai kế hoạch; thực hiện chế độ báo cáo Lãnh đạo Ban, Sở Nội vụ và các cấp có thẩm quyền theo quy định.

Tin: Hoàng Thị Thảo