Kết luận ý kiến chỉ đạo

BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) và nhiệm vụ tuần 04
cms-publish-date 25/01/2022 | 11:24  | cms-view-count: 275

BÁO CÁO Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tuần 03 (từ ngày 17/01/2022 đến ngày 23/01/2022) và nhiệm vụ tuần 04

xem chi tiết