Kết quả tiếp công dân và trả lời đơn thư

Tiếp công dân tháng 02 năm 2022
Publish date 14/02/2022 | 14:03  | View count: 2238

 

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị.

xem chi tiết