Asset Publisher

Quá trình hình thành
cms-publish-date 15/06/2020 | 03:07  | cms-view-count: 1199

Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 20/2004/QĐ-UB, ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Đắk Nông, là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh và thực hiện một số nhiệm vụ quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban Nhân dân tỉnh; góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý trong lĩnh vực công tác dân tộc từ trung ương đến địa phương.