Asset Publisher

Quá trình hình thành

cms-publish-date 15/06/2020 | 15:07 PM  | cms-view-count: 1094
Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông được thành lập theo Quyết định số 20/2004/QĐ-UB, ngày 01/01/2004 của UBND lâm thời tỉnh Đắk Nông, là cơ quan chuyên môn ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh có chức năng...

THÔNG TIN LIÊN LẠC BAN DÂN TỘC

cms-publish-date 11/10/2018 | 03:22 PM  | cms-view-count: 10763
HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CƠ QUAN VÀ CÁC PHÒNG THUỘC BAN   - Cơ quan: bdt@daknong.gov.vn - Văn phòng: vp.bdt@daknong.gov.vn - Phòng Nghiệp vụ: khth.bdt@daknong.gov.vn -...

Chính phủ ban hành Nghị quyết hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

cms-publish-date 14/10/2021 | 10:11 AM  | cms-view-count: 583
Trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp và tác động nặng nề lên nhiều mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng lớn đến việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động và hoạt động sản xuất,...

cong nhan.png

cms-publish-date  | cms-view-count: 6

Thư kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

cms-publish-date 14/10/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 471
Thư kêu gọi ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam  Ngày 15/9, tại Hà Nội, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ...

thư kêu gọi.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 6

Danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025

cms-publish-date 14/10/2021 | 09:59 AM  | cms-view-count: 812
Ngày 16 tháng 9 năm 2021, Uỷ ban Dân tộc đã Phê duyệt danh sách các thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 t ại Quyết định số 612/QĐ-UBDT. ...

thon dbkk.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 35

Phát triển bền vững giáo dục và đào tạo vùng đồng bào DTTS

cms-publish-date 14/10/2021 | 09:55 AM  | cms-view-count: 521
Thực hiện Quyết định 5596/QĐ-BGDĐT, trong giai đoạn 2015-2020, ngành Giáo dục đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học và xoá mù chữ đối với đồng bào DTTS đã...

giáo dục.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 11

Tiếp công dân tháng 10 năm 2021

cms-publish-date 14/10/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 367
Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Ban Dân tộc để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị. xem chi tiết

tiếp công dân tháng 10.pdf

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

Giữ “vùng xanh” trong vùng đồng bào dân tộc Mông

cms-publish-date 30/09/2021 | 08:01 AM  | cms-view-count: 2316
Để giữ vững "vùng xanh" trong vùng có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thời gian qua, các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện các biện pháp phù hợp, linh hoạt phòng chống...

vung xanh.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 19

RA MẮT HỆ THỐNG ĐÓNG GÓP TRỰC TUYẾN CỦA TIỂU BAN VẬN ĐỘNG VÀ HUY ĐỘNG XÃ HỘI

cms-publish-date 28/09/2021 | 08:32 AM  | cms-view-count: 2968
Để giúp các nhà hảo tâm dễ dàng tiếp cận và ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch, ngày 16/9 Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 đã chính...

vandongxahoi1.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 3

vandongxahoi.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 14

Banner dưới chân

cms-publish-date 15/06/2020 | 03:20 PM  | cms-view-count: 218498

a93800452e97d8c98186.jpg

cms-publish-date  | cms-view-count: 229