Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 T-DKN-009268-TT Cấp giấy chứng nhận an toàn lao động trong sử dụng vật liệu nổ và khai thác đá lộ thiên Sở Lao động -TBXH An toàn lao động
2 T-DKN-032747-TT Đăng ký các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An toàn lao động
3 T-DKN-033783-TT Điều tra lập biên bản tai nạn lao động nặng hoặc chết người. Sở Lao động – TBXH An toàn lao động
4 T-DKN-037953-TT Cấp giấy chứng nhận huấn luyện an toàn vệ sịnh lao động đối với người sử dụng lao động và người làm công tác an toàn vệ sinh lao động Sở Lao động - TBXH An toàn lao động
5 T-DKN-132329-TT Thủ tục cấp mới, cấp lại, đổi thẻ khám, chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi không phải trả tiền tại các cơ sở y tế công lập. Uỷ ban nhân dân cấp xã Bảo hiểm y tế
6 T-DKN-137981-TT Thủ tục báo cáo kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
7 T-DKN-137998-TT Cấp bù do miễn thu thuỷ lợi phí. Sở Tài chính tỉnh Đăk Nông Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
8 T-DKN-138051-TT Cấp bù lỗ cho đơn vị quản lý thủy nông. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
9 T-DKN-138056-TT Giải quyết công tác tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Quản lý tài sản nhà nước
10 T-DKN-138061-TT Thẩm định dự toán chi đầu tư phát triển rừng đối với trường hợp được UBND tỉnh giao. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
11 T-DKN-138068-TT Thẩm định giao tỷ suất lợi nhuận trên vốn nhà nước cho công ty 100% vốn nhà nước Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
12 T-DKN-138070-TT Thẩm định, trình phê duyệt mua bán tài sản vượt quá thẩm quyền của doanh nghiệp. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
13 T-DKN-138074-TT Thẩm định, trình phê duyệt tỷ lệ trích quỹ đầu tư phát triển, quỹ thưởng ban quản lý điều hành doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính Đăk Nông Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
14 T-DKN-138082-TT Thẩm định, trình phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá Sở Tài chính Đăk Nông Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
15 T-DKN-138142-TT Thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hàng năm Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
16 T-DKN-138144-TT Thẩm tra hồ sơ, thủ tục đầu tư đối với các dự án thực hiện kiên cố hòa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo ủy quyền của Bộ tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
17 T-DKN-143497-TT Thủ tục Điều chuyển, thu hồi, thanh lý, bán tài sản là nhà, xe ô tô và tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên Sở Tài chính Đăk Nông Quản lý tài sản nhà nước
18 T-DKN-143880-TT Thủ tục báo cáo kết quả giám sát, đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp nhà nước. Sở Tài chính Tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của Nhà nước tại doanh nghiệp
19 T-DKN-144570-TT Thành lập Đoàn luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
20 T-DKN-144575-TT Phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp