Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
341 T-DKN-268783-TT Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
342 T-DKN-268784-TT Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
343 T-DKN-268785-TT Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
344 T-DKN-268786-TT Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
345 T-DKN-268787-TT Thủ tục đổi tên quỹ Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
346 T-DKN-268788-TT Thủ tục quỹ tự giải thể Sở Nội Vụ Tổ chức phi chính phủ
347 T-DKN-268789-TT Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Công tác thanh niên
348 T-DKN-268790-TT Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Công tác thanh niên
349 T-DKN-268791-TT Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Sở Nội Vụ Công tác thanh niên
350 T-DKN-268792-TT Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Sở Nội Vụ Chính quyền địa phương
351 T-DKN-268793-TT Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội Vụ Tổ chức, biên chế
352 T-DKN-268794-TT Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội Vụ Tổ chức, biên chế
353 T-DKN-268795-TT Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Sở Nội Vụ Tổ chức, biên chế
354 T-DKN-268796-TT Thủ tục thi tuyển công chức Hội đồng nhân dân tỉnh Công chức, viên chức
355 T-DKN-268797-TT Thủ tục xét tuyển công chức Hội đồng nhân dân tỉnh Công chức, viên chức
356 T-DKN-268799-TT Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
357 T-DKN-268800-TT Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Cơ quan quản lý công chức Công chức, viên chức
358 T-DKN-268801-TT Thủ tục thi nâng ngạch công chức Bộ Nội vụ Công chức, viên chức
359 T-DKN-268802-TT Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Bộ Nội vụ Công chức, viên chức
360 T-DKN-268804-TT Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học Sở Nội Vụ Công chức, viên chức