Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
21 T-DKN-144578-TT Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
22 T-DKN-144582-TT Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
23 T-DKN-144585-TT Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài. Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
24 T-DKN-144588-TT Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
25 T-DKN-144599-TT Cấp Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh hoặc công ty luật trách nhiệm hữu hạn (gọi tắt là công ty luật) Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
26 T-DKN-144610-TT Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
27 T-DKN-144614-TT Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
28 T-DKN-144617-TT Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
29 T-DKN-144623-TT Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
30 T-DKN-144629-TT Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
31 T-DKN-144632-TT Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
32 T-DKN-144638-TT Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài) Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
33 T-DKN-144643-TT Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
34 T-DKN-144647-TT Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
35 T-DKN-144648-TT Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài. Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
36 T-DKN-144653-TT Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
37 T-DKN-144673-TT Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
38 T-DKN-144676-TT Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật Sở Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
39 T-DKN-144680-TT Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật Sở Tư pháp Phổ biến, giáo dục pháp luật
40 T-DKN-144999-TT Thủ tục Tài sản tịch thu sung công quỹ. Sở Tài chính Quản lý tài sản nhà nước