Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
381 T-DKN-268828-TT Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
382 T-DKN-268829-TT Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
383 T-DKN-268830-TT Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo đợt hoặc chuyên đề Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
384 T-DKN-268831-TT Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đột xuất Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
385 T-DKN-268832-TT Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về thành tích đối ngoại Sở Nội Vụ Thi đua khen thưởng
386 T-DKN-268833-TT Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Phòng chuyên môn thuộc UBND cấp huyện Tổ chức phi chính phủ
387 T-DKN-268834-TT Thủ tục thành lập hội Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
388 T-DKN-268835-TT Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
389 T-DKN-268836-TT Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
390 T-DKN-268837-TT Thủ tục đổi tên hội Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
391 T-DKN-268838-TT Thủ tục hội tự giải thể Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
392 T-DKN-268839-TT Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
393 T-DKN-268840-TT Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Tổ chức phi chính phủ
394 T-DKN-268841-TT Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Phòng Lao động- Thương Binh và Xã hội huyện Tổ chức phi chính phủ
395 T-DKN-268842-TT Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
396 T-DKN-268843-TT Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
397 T-DKN-268844-TT Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
398 T-DKN-268845-TT Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
399 T-DKN-268846-TT Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
400 T-DKN-268847-TT Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ