Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
401 T-DKN-268848-TT Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
402 T-DKN-268849-TT Thủ tục đổi tên quỹ Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
403 T-DKN-268850-TT Thủ tục quỹ tự giải thể Phòng Nội vụ Tổ chức phi chính phủ
404 T-DKN-268851-TT Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Tổ chức, biên chế
405 T-DKN-268852-TT Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Tổ chức, biên chế
406 T-DKN-268853-TT Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Phòng Nội vụ Tổ chức, biên chế
407 T-DKN-268854-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
408 T-DKN-268855-TT Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
409 T-DKN-268856-TT Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
410 T-DKN-268857-TT Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
411 T-DKN-268858-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
412 T-DKN-268859-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
413 T-DKN-268860-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Phòng Nội vụ Thi đua khen thưởng
414 T-DKN-268861-TT Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
415 T-DKN-268862-TT Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
416 T-DKN-268863-TT Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Phòng Nội vụ Tôn giáo
417 T-DKN-268864-TT Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Phòng Nội vụ Tôn giáo
418 T-DKN-268865-TT Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo
419 T-DKN-268866-TT Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Phòng Nội vụ Tôn giáo
420 T-DKN-268867-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Phòng Nội vụ Tôn giáo