Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
421 T-DKN-268868-TT Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Phòng Nội vụ Tôn giáo
422 T-DKN-268869-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Phòng Nội vụ Tôn giáo
423 T-DKN-268870-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
424 T-DKN-268871-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBNB cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc chuyên đề Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
425 T-DKN-268872-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích đột xuất Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
426 T-DKN-268873-TT Thủ tục xét tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Ủy ban nhân dân cấp xã Thi đua khen thưởng
427 T-DKN-268874-TT Thủ tục thông báo người đại diện hoặc Ban quản lý cơ sở tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
428 T-DKN-268875-TT Thủ tục thông báo dự kiến hoạt động tín ngưỡng diễn ra vào năm sau tại cơ sở tín ngưỡng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
429 T-DKN-268876-TT Thủ tục đăng ký sinh hoạt tôn giáo Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
430 T-DKN-268877-TT Thủ tục đăng ký chương trình hoạt động tôn giáo hàng năm của tổ chức tôn giáo cơ sở Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
431 T-DKN-268878-TT Thủ tục đăng ký người vào tu Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
432 T-DKN-268879-TT Thủ tục thông báo về việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình tín ngưỡng, công trình tôn giáo không phải xin cấp giấy phép xây dựng Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
433 T-DKN-268880-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo trong phạm vi một xã Ủy ban nhân dân cấp xã Tôn giáo
434 T-DKN-268885-TT Cho ý kiến trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình bảo đảm an ninh, quốc phòng trên đường thủy nội địa địa phương. Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
435 T-DKN-268886-TT Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc Sở Giao thông vận tải Đường bộ
436 T-DKN-268887-TT Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác Sở Giao thông vận tải Đường bộ
437 T-DKN-268888-TT Cấp mới giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Đường bộ
438 T-DKN-268889-TT Cấp lại giấy phép lái xe Sở Giao thông vận tải Đường bộ
439 T-DKN-268890-TT Đổi giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ
440 T-DKN-268891-TT Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp Sở Giao thông vận tải Đường bộ