Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
541 T-DKN-269006-TT Phê duyệt hồ sơ đề xuất dự án thực hiện đầu tư nạo vét theo hình thức kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách nhà nước trên các tuyến đường thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
542 T-DKN-269007-TT Chấp thuận chủ trương xây dựng cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
543 T-DKN-269008-TT Công bố hoạt động cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
544 T-DKN-269009-TT Công bố lại cảng thủy nội địa Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
545 T-DKN-269010-TT Cấp, cấp lại, chuyển đổi chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản thuộc thẩm quyền của Cơ sở dạy nghề Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
546 T-DKN-269011-TT Dự kiểm tra lấy chứng chỉ nghiệp vụ và chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản Sở Giao thông vận tải Đường thủy nội địa
547 T-DKN-269012-TT Bổ sung phạm vi kinh doanh trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở bán buôn, xuất khẩu, nhập khẩu thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp, còn hiệu lực) Sở Y tế Dược phẩm
548 T-DKN-269013-TT Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cấp liên thông với cấp giấy GPs) Sở Y tế Dược phẩm
549 T-DKN-269014-TT Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc (Cơ sở đã được cấp Giấy chứng nhận thực hành tốt phù hợp) Sở Y tế Dược phẩm
550 T-DKN-269015-TT Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc do bị mất, hỏng, rách nát; thay đổi người quản lý chuyên môn về dược; thay đổi tên cơ sở kinh doanh thuốc nhưng không thay đổi địa điểm kinh doanh; thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký kinh doanh trong trường hợp trụ sở đăng ký kinh doanh không phải là địa điểm hoạt động kinh doanh đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, cơ sở bán buôn thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc Sở Y tế Dược phẩm
551 T-DKN-269016-TT Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) Sở Y tế Dược phẩm
552 T-DKN-269017-TT Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt phân phối thuốc” (GDP) đối với trường hợp thay đổi/bổ sung phạm vi kinh doanh, thay đổi địa điểm kinh doanh, kho bảo quản Sở Y tế Dược phẩm
553 T-DKN-269018-TT Cấp giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Sở Y tế Dược phẩm
554 T-DKN-269019-TT Cấp lại giấy chứng nhận “Thực hành tốt nhà thuốc” (GPP) Sở Y tế Dược phẩm
555 T-DKN-269020-TT Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc cho cơ sở sản xuất thuốc từ dược liệu đã được thẩm định điều kiện sản xuất thuốc theo Quyết định số 15/2008/QĐ-BYT ngày 21/4/2008 của Bộ Y tế và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc có hiệu lực đến ngày 31/12/2010 thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Dược phẩm
556 T-DKN-269021-TT Thẩm định điều kiện sản xuất thuốc từ dược liệu và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Sở Y tế Dược phẩm
557 T-DKN-269023-TT Đăng ký thuốc gia công của thuốc đã có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) Sở Y tế Dược phẩm
558 T-DKN-269024-TT Đăng ký thuốc gia công của thuốc chưa có số đăng ký lưu hành tại Việt Nam (thuốc thuộc danh mục thuốc sản xuất trong nước nộp hồ sơ đăng ký tại Sở Y tế địa phương quy định tại Phụ lục V – Thông tư 22/2009/TT-BYT) Sở Y tế Dược phẩm
559 T-DKN-269025-TT Cấp phép nhập khẩu thuốc viện trợ, viện trợ nhân đạo đối với cơ sở tiếp nhận viện trực thuộc tỉnh và thuốc nhận viện trợ là các thuốc Generic Sở Y tế Dược phẩm
560 T-DKN-269026-TT Kê khai lại giá thuốc sản xuất tại Việt Nam đối với cơ sở có trụ sở sản xuất thuốc đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố. Sở Y tế Dược phẩm