Cơ quan thực hiện
Cấp thực hiện
Lĩnh vực
Keyword
STT Mã số Tên Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
41 T-DKN-145070-TT Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
42 T-DKN-145081-TT Chấm dứt hoạt động Chi nhánh của Trung tâm Trọng tài Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
43 T-DKN-145162-TT Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch đấu thầu hàng hóa có giá trị mua sắm tài sản trên 100 triệu. Sở Tài chính Quản lý tài sản nhà nước
44 T-DKN-144942-TT Đăng ký hoạt động của Trung tâm trọng tài Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
45 T-DKN-145208-TT Thủ tục Thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đối với những phương án thu hồi đất có liên quan từ 2 huyện, thị xã trở lên và phương án do Trung tâm phát triển quỹ đất và Dịch vụ tài chính lập. Sở Tài chính Quản lý tài sản nhà nước
46 T-DKN-145943-TT Nhập quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
47 T-DKN-145949-TT Giải quyết việc trở lại Quốc tịch Việt Nam. Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
48 T-DKN-145954-TT Giải quyết việc thôi Quốc tịch Việt Nam Sở Tư pháp Hành chính tư pháp
49 T-DKN-146246-TT ĐĂNG KÝ LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TRỰC THUỘC HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
50 T-DKN-146319-TT ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
51 T-DKN-146439-TT ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
52 T-DKN-146686-TT ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
53 T-DKN-146477-TT ĐĂNG KÝ ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
54 T-DKN-146700-TT ĐĂNG KÝ ĐIỀU LỆ HỢP TÁC XÃ SỬA ĐỔI Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
55 T-DKN-146722-TT ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ CHIA, TÁCH Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
56 T-DKN-146554-TT ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
57 T-DKN-146778-TT ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ HỢP NHẤT Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
58 T-DKN-146564-TT ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
59 T-DKN-146567-TT ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI DANH SÁCH BAN QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CỦA HỢP TÁC XÃ Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã
60 T-DKN-146800-TT ĐĂNG KÝ KINH DOANH HỢP TÁC XÃ SÁP NHẬP Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Nông Khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã