Tin nổi bật

đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số tại Ban Dân tộc năm 2022
Publish date 24/10/2022 | 15:38  | View count: 69901

Ngày 24/10/2022 Ban Dân tộc tổ chức cuộc Họp đánh giá tình hình thực hiện Bộ tiêu chí Chuyển đổi số tại Ban Dân tộc năm 2022 do Đồng chí Phan Đình Hiến – Trưởng Ban Dân tộc tỉnh - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số BDT- Chủ trì; tham dự cuộc họp có Ban Chỉ đạo chuyển đổi số BDT tỉnh Đắk Nông.

Qua buổi làm việc Đ/c Phan Đình Hiến – Trưởng Ban Dân tộc - Trưởng Ban chỉ đạo Chuyển đổi số Ban Dân tộc đánh giá cao nỗ lực của các phòng chức năng trong việc triển khai các nhiệm vụ Chuyển đổi số; đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế và chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

Một là: Rà soát và hoàn thiện hồ sơ phục vụ chấm, đánh giá kết quả thực hiện Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số tỉnh Đắk Nông.

Hai là: Tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức về
chuyển đổi số. Lãnh đạo các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở trực tiếp
chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chuyển đổi số theo lĩnh vực
chuyên môn của phòng, đơn vị.

Ba là: Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, nâng cao nhận
thức và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, đảng viên, cộng đồng
doanh nghiệp và người dân về sự cần thiết, tính cấp thiết của chuyển đổi số.

Bốn là: Tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực
tuyến; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân sử dụng dịch vụ công trực
tuyến cấp độ 4 để tăng tỷ lệ hồ sơ phát sinh.

Năm là: Rà soát các trang thiết bị tại đơn vị, đề xuất sửa chữa, thay thế các thiết bị đã xuống cấp, mua sắm các trang thiết bị nhằm phục vụ công tác ứng dụng
CNTT, chuyển đổi số theo quy định.

Sáu là: Rà soát, cập nhật thông tin lên Trang thông tin điện tử của Ngành theo đúng quy định.

Tin Minh Nghĩa