Văn bản điều hành

STT Legislation code Subject Issuing date Signer File attach
41 1749/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH Ban hành Kế hoạch thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Nông 02/11/2018 Nguyễn Bốn
42 839/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế cung cấp thông tin của Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 30/10/2018 K'Khét A tô
43 631 /BC-BDT

BÁO CÁO Kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Của ban dân tộc tỉnh Đăk Nông (Từ ngày 15/8/2017 đến ngày 15/8/2018). 

13/08/2018 Trần Thanh Long
44 733/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/thay thế trong lĩnh vực dân tộc thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Dân tộc tỉnh Đăk Nông  17/05/2018 Cao Huy
45 290/QĐ-BDT QUYẾT ĐỊNH về việc phân công phụ trách công tác của Lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh Đắk Nông 02/05/2018 Phan Đình Hiến
46 185/KH-BDT Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. 28/03/2018 Trần Thanh Long
47 21/KH-BDT Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2018 11/01/2018 Trần Thanh Long
48 40/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020 10/01/2018 Nguyễn Bốn
49 44/QĐ-UBND Quyết định về việc phê duyệt chương trình công tác trọng tâm năm 2018 của Ban dân tộc tỉnh Đăk Nông 10/01/2018 Cao Huy
50 569 /BC-BDT

BÁO CÁO Về công tác mua sắm tập trung

29/09/2017 Trần Thanh Long
51 19/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2017 17/07/2017
52 60/TB-BDT

thông báo công khai dụ toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2017

14/02/2017 Trần Thanh Long