Văn bản điều hành

Legislation code Số:66/KH-BDT
Issuing date 06/02/2020
Published time 06/02/2020
Signer H’ DJrân Knul
Subject

kế hoạch Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, chính sách dân tộc cho đồng bào DTTS tỉnh Đăk Nông năm 2020

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation