Văn bản điều hành

Legislation code 02/KH-BDT
Issuing date 03/01/2020
Published time 03/01/2020
Signer K'Khét A tô
Subject Kế hoạch Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation