Văn bản điều hành

Legislation code 412/BC-BDT
Issuing date 15/06/2020
Published time 15/06/2020
Signer H'DJrân Knul
Subject

BÁO CÁO Kết quả rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực công tác dân tộc trong 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation