Văn bản điều hành

Legislation code 411/KH-BDT
Issuing date 15/06/2020
Published time 15/06/2020
Signer H'DJrân Knul
Subject

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào DTTS năm 2020

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation