Văn bản điều hành

Legislation code 474/KH-BDT
Issuing date 07/07/2020
Published time 07/07/2020
Signer H’DJrân Knul
Subject Kế hoạch Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng 7 năm 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation