Văn bản điều hành

Legislation code 569 /BC-BDT
Issuing date 29/09/2017
Published time 29/09/2017
Signer Trần Thanh Long
Subject

BÁO CÁO Về công tác mua sắm tập trung

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation