Văn bản điều hành

Legislation code 143/BDT-VP
Issuing date 06/03/2020
Published time 06/03/2020
Signer H’DJrân Knul
Subject

xin chủ trương tiếp nhận tài trợ từ Quỹ Hoà Bình Mỹ Lai.

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation