Văn bản điều hành

Legislation code 332/BC-BDT
Issuing date 06/06/2019
Published time 06/06/2019
Signer H’DJrân Knul
Subject

BÁO CÁO Tình hình thi hành pháp luật về trình tự, thủ tục trong hoạt động công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng (từ 1/1/2018 đến 30/6/2019)

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation