Văn bản điều hành

Legislation code 36 /BDT-VP
Issuing date 14/01/2020
Published time 14/01/2020
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

báo cáo công tác tổ chức bộ máy, sử dụng cán bộ, công chức năm 2019.

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation