Văn bản điều hành

Legislation code 526/BDT-VP
Issuing date 30/07/2020
Published time 30/07/2020
Signer K'Khét A tô
Subject thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách những tháng cuối năm 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation