Văn bản điều hành

Legislation code 2411-CV/BTGTU
Issuing date 29/09/2020
Published time 29/09/2020
Signer Đ/c Lê Khắc Ghi
Subject

 ĐỊNH HƯỚNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THÁNG 10/2020

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation