Văn bản điều hành

Legislation code 818/BC-BDT
Issuing date 13/11/2020
Published time 23/11/2020
Signer Đ/c Phan Đình Hiến
Subject

BÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2020 và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021 của Ban Dân tộc

Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation