Văn bản điều hành

Legislation code 896/BC-BDT
Issuing date 10/12/2020
Published time 14/12/2020
Signer K’Khét Atô
Subject BÁO CÁO Tình hình thực hiện và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation