Văn bản điều hành

Legislation code 19/QĐ-UBND
Issuing date 17/07/2017
Published time 17/07/2017
Signer
Subject Phê duyệt Chương trình công tác trọng tâm năm 2017
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation