Văn bản điều hành

Legislation code 185/KH-BDT
Issuing date 28/03/2018
Published time 28/03/2018
Signer Trần Thanh Long
Subject Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TT ngày 06 tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation