Văn bản điều hành

Legislation code 40/QĐ-UBND
Issuing date 10/01/2018
Published time 10/01/2018
Signer Nguyễn Bốn
Subject Quyết định về việc công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016 - 2020
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation