Văn bản điều hành

Legislation code 995/KH-BDT
Issuing date 21/12/2018
Published time 21/12/2018
Signer K'Khét Atô
Subject Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong vùng đồng bào Dân tộc thiểu số năm 2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation