Văn bản điều hành

Legislation code 1894/QĐ-TTg
Issuing date 31/12/2018
Published time 14/01/2019
Signer Nguyễn Xuân Phúc
Subject Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation