Văn bản điều hành

Legislation code 28/KH-BDT
Issuing date 14/01/2019
Published time 08/01/2019
Signer Phan Đình Hiến
Subject Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính năm 2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation