Văn bản điều hành

Legislation code 25/KH-BDT
Issuing date 08/01/2019
Published time 08/01/2019
Signer Phan Đình Hiến
Subject Kế hoạch thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin năm 2019
Agencies issued Ban dân tộc tỉnh
Legislation type Công văn
File attach
Other legislation